Orthopedic Conditions

How To

After receiving Dr. Bien Harmonic Balancing Therapy, refer to the BN Points Chart and attach the Dr. Bien Patch to the areas listed for the ailments you want to address. Place the patch on clean skin. By continuing Dr. Bien Harmonic Balancing Therapy, and supporting that treatment with Dr. Bien Patch, you will see better results.

Después de recibir la terapia de equilibrio armónico Dr. Bien, consulte la tabla de puntos BN y coloque el parche Dr. Bien en las áreas enumeradas para las dolencias que desea tratar. Coloque el parche sobre la piel limpia. Si continúa la terapia de equilibrio armónico Dr. Bien y respalda ese tratamiento con el parche Dr. Bien, verá mejores resultados.

닥터변 조화균형치료를받은 후 비엔 포인트 차트를 참조하여 해결하고자하는 질병에 대해 나열된 부위에 닥터변 패치를 붙이십시요. 깨끗한 피부에 패치를 붙입니다. 닥터변 조화균형치료를 계속하고 닥터변 패치로 치료를 지원하면 더 나은 결과를 볼 수 있습니다.

بعد تلقي علاج Dr. Bien Harmonic Balancing Therapy ، ارجع إلى مخطط نقاط BN وأرفق رقعة Dr. ضع الرقعة على بشرة نظيفة. من خلال الاستمرار في علاج Dr. Bien Harmonic Balancing Therapy ، ودعم هذا العلاج باستخدام Dr. Bien Patch ، سترى نتائج أفضل.

Dr. Bien Harmonic Balancing TherapyをけたBNポイントチャトをし、 対処したいのためにリストされた領域Dr.Bienパッチを添付してください。 きれいなにパッチをてます。 Dr. Bien Harmonic Balancing Therapyを継続し、 Dr。BienPatchでその治療をサポトすることにより、より結果られます。

接受Bien博士和諧平衡療法後,請參考BN點數表,並將Bien博士貼片粘貼到您要解決的疾病列出的區域。 將貼片放在乾淨的皮膚上。 通過繼續進行Bien博士和諧平衡療法,並通過Bien Patch博士支持該療法,您將看到更好的結果。

Sau khi nhận được Liệu pháp Cân bằng Hài hòa của Bác sĩ Biên, hãy tham khảo Biểu đồ Điểm BN và dán miếng dán của Bác sĩ Biên vào các khu vực được liệt kê cho các bệnh bạn muốn giải quyết. Đặt miếng dán lên vùng da sạch. Bằng cách tiếp tục Liệu pháp Cân bằng Hài hòa của Bác sĩ Biên, và hỗ trợ điều trị đó với Miếng dán của Bác sĩ Biên, bạn sẽ thấy kết quả tốt hơn.

Orthopedic Conditions / Condiciones ortopédicas / حالات جراحة العظام / 정형외과적 상태 / 整形外科の状態 /骨科疾病 / Điều kiện chỉnh hình

1. Neck Pain with Radiating Pain Down Right Arm / Dolor de cuello con dolor irradiado hacia abajo del brazo derecho /오른쪽 팔 아래로 방사통증이 있는 목 통증/ آلام الرقبة مع ألم منتشر أسفل الذراع اليمنى / 右腕に放射状の痛みを伴う首の痛み/ 頸部疼痛 右臂放射狀疼痛/ Đau cổ với đau lan tỏa xuống cánh tay phải

On the Anterior Neck

 • NAE 3 (Both Sides/양쪽)

On the Posterior Neck

 • *NPI 2 (Right Side/오른쪽)

On the lateral Shoulder

 • UELC 2 (Right Side/오른쪽)
 • *UELC 6 (Right Side)

On the Side of Neck

 • *NSC 2 (Right Side/오른쪽)
 • NSC 3 (Right Side/오른쪽 – optional/선택사항)

On the Upper Back

 • BE 1 (Right Side/오른쪽 – optional/선택사항)

2. Neck Pain / Dolor de cuello/ 목 통증 / الم الرقبة / 首の痛み/頸部疼痛/ đau cổ

On the Anterior Neck

 • NAE 3 (Both Sides/양쪽)

On the Side of Neck

 • NSC 2 (Both Sides/양쪽)
 • *NSC 3 (Both Sides/ 양쪽)

On the Posterior Neck

 • NPC 3 (Center/가운데)
 • *NPI 1 (Both Sides/양쪽 – optional/선택사항)
 • NPI 3 (Both Sides양쪽 – optional/선택사항)

On the Upper Back

 • BE 2 (Both Sides/양쪽 – optional/선택사항)

3. Lower Back Pain with Radiating Pain Down Right Leg/ Dolor lumbar con dolor irradiado hacia la pierna derecha /오른쪽 다리에 방사통이 있는 허리 통증 / آلام أسفل الظهر مع ألم يشع أسفل الساق اليمنى / 右脚に放射状の痛みを伴う腰痛/ 下背部疼痛,右腿下方有輻射性 疼痛/ Đau lưng dưới kèm theo đau lan tỏa xuống chân phải

On the Lower Back

 • *BI 7 (Both Sides/양쪽)
 •  *BI 8 (Both Sides/양쪽)

On the Buttocks

 • BO 9 (Right Side/오른쪽)

On the Posterior Thigh

 • *LEPC 1 (Right Side/오른쪽)

On the Lateral Thigh

 • LELC 3 (Right Side/오른쪽)
 • *LELC 8 (Right Side/오른쪽)

4. Lower Back Pain / Dolor lumbar/허리 통증/ آلام أسفل الظهر / 腰痛/腰背疼痛/ Đau lưng dưới

On the Lower Back

 • *BI 7 (Both Sides/양쪽)
 • *BI 8 (Both Sides/양쪽)

On the Buttocks

 • BO 9 (Both Sides/양쪽)

5. Piriformis Syndrome (Right Side) / Síndrome piriforme/이상근 증후군/ متلازمة الكمثري / 梨状筋症候群/ 梨狀肌綜合症 / Hội chứng piriformis / Hội chứng piriformis

On the Lower Back (Right Side/오른쪽)

 • BI 7 (Both Sides/양쪽)
 • *BI 8 (Both Sides/양쪽)

On the buttock

 • *BO 9 (Right Side/오른쪽)

On the Posterior Thigh

 • LEPC 1 (Right Side/오른쪽)

On the Lateral Thigh

 • LELC 3 (Right Side/오른쪽)
 • LELC 8 (Right Side/오른쪽)

6. Temporomandibular Joint Pain (Right Side) / Dolor en la articulación temporomandibular (lado derecho)/ 측두하악 관절통(오른쪽) / آلام المفصل الصدغي الفكي (الجانب الأيمن) / 顎関節の痛み(右側)/ 顳下頜關節痛(右側)/ Đau khớp thái dương hàm (bên phải)

On the Side of Face

 • *HE 6 (Right Side/오른쪽)

On the Face

 • FE 5 (Right Side/오른쪽)

On the Anterior neck

 • NAE 3 (Both Sides/양쪽)

7. Tennis Elbow (Lateral Epicondylitis) (Right Side) / Codo de tenista (epicondilitis lateral) (lado derecho)/ 테니스 엘보 (오른쪽) / مرفق التنس (التهاب اللقيمة الجانبي) (الجانب الأيمن) / テニス肘(横上顆炎)(右側)/ 網球肘(側面上con炎)(右側)/ Khuỷu tay quần vợt (Viêm biểu bì bên) (Bên phải)

On the Lateral Elbow

 • *UELC 5 (Right Side/오른쪽)
 • *UELC 6 (Right Side/오른쪽)

On the Medial Elbow

 • *UEMC 5 (Right Side/오른쪽)

8. Golfers Elbow (Medial Epicondylitis) (Right Side) / Codo de golfista (epicondilitis medial) (lado derecho)/ 골프 엘보(오른쪽)/ مرفق لاعبي الجولف (التهاب اللقيمة الإنسي) (الجانب الأيمن) / ゴルファー肘(内側上顆炎)(右側)/高爾夫球手肘(內側上con炎)(右側) / Khuỷu tay người chơi gôn (Viêm biểu mô giữa) (Bên phải)

On the Medial Elbow

 • *UEMC 5 (Right Side/오른쪽)
 • *UEMC 6 (Right Side/오른쪽)

On the Lateral Elbow

 • *UELC 5 (Right Side/오른쪽)

9. Shoulder Pain (Right Side) / Dolor de hombre/ 어깨 통증 / الم الكتف /肩凝り/肩部疼痛/ Đau vai

On the Anterior Shoulder

 • *UEAC 1 (Right Side/오른쪽)

On the Lateral Shoulder

 • *UELC 1 (Right Side/오른쪽)
 • UELC 2 (Right Side/오른쪽)

On the Posterior Shoulder

 • *UEPC 1 (Right Side/오른쪽)

On the Side (Right Side/오른쪽)

 • SI 3 (Right Side/오른쪽)

On the Side of Neck

 • *NSC 3 (Right Side/오른쪽)
 • NSC 5 (Right Side/오른쪽 – optional/선택사항)

On the Anterior Neck

 • NAE 3 (Both Side//오른쪽 – optional/선택사항)

10. Wrist Pain (Carpal Tunnel Syndrome) (Right Side) / Dolor de muñeca (síndrome del túnel carpiano)/ 손목 통증 / آلام الرسغ (متلازمة النفق الرسغي) /手首の痛み (手根管症候群)/腕痛(腕管綜合症)/ Đau cổ tay (Hội chứng ống cổ tay)

On the Palm

 • *UEAC 9 (Right Side/오른쪽)

On the Lateral Wrist

 • UELC 9 (Right Side/오른쪽)

On the Medial Wrist

 • UEMC 9 (Right Side/오른쪽)

               On the Posterior Wrist

 • *UEPC 9 (Right Side/오른쪽)

On the Anterior Forearm

 • *UEAC 7 (Right Side/오른쪽 – optional/선택사항)

On the Posterior Forearm

 • UEPC 7 (Right Side/오른쪽 – optional/선택사항)

11. De Quervain’s Tenosynovitis (Right Side) / Tenosinovitis de De Quervain /드케르병 건초염/ تينوسينوفيتيس دي كيرفان /ドケルバン病の腱滑膜炎/德奎爾文腱鞘炎/ Viêm bao gân của De Quervain

On the Lateral Wrist

 • *UELC 9 (Right Side/오른쪽)

On the Lateral Forearm

 • *UELC 6 (Right Side/오른쪽)

               On the Lateral Elbow

 • UELC 5 (Right Side/오른쪽 – optional/선택사항)

On the Medial Wrist 

 • UEMC 9 (Right Side/오른쪽 – optional/선택사항)

12. Finger Pain /Dolor de dedos/ 손가락 통증/ آلام الأصابع /手指の痛み/手指痛/ Đau ngón tay

 • Direct Point

13. Trigger Finger Syndrome / Síndrome del dedo en gatillo/ 방아쇠 손가락 증후군/ متلازمة الاصبع الزناد /手指の痛み觸發手指綜合症/ 觸發手指綜合症 / Hội chứng ngón tay kích hoạt

On the Finger (Palm)

 • Direct Point – Metacarpal Phalange Joint

14. Back Pain / Dolor de espalda/ 등 통증 / ألم في الظهر / 背中の痛み/ 背疼/ Đau lưng

On the Upper Back

 • *BI 2 (Both Sides/양쪽)
 • BI 4 (Both Sides/양쪽)
 • *BI 7 (Both Sides/양쪽)

On the Lower Back

 • *BI 8 (Both Sides/양쪽)

15. Chest Pain / Dolor de pecho / 가슴 통증 / ألم صدر / 胸痛 / 胸痛/ Tưc ngực

On the Chest

 • *CC 2 (Center/가운데)
 • *CE 2 (Both Sides/양쪽)

On the Anterior Neck

 • NAE 3 (Both Sides/양쪽)

16. Leg Cramp (Right Side) / Calambre en la pierna/ 다리 경련 / تشنج الساق / /足がつる/腿抽筋/ Chuột rút

 • Direct Point

On the Lateral Lower Leg

 • *LELC 8 (Right Side/오른쪽 – optional/선택사항)

On the Medial Lower Leg

 • LEMC 8 (Right Side/오른쪽 – optional/선택사항)

On the Posterior Lower Leg

 • *LEPC 6 (Right Side/오른쪽 – optional/선택사항)

17. Plantar Fasciitis (Right Side) / Fascitis plantar/ 발바닥 근막염 / التهاب اللفافة الأخمصية / 足底筋膜炎 /足底筋膜炎 / Plantar Fasciitis

On the Sole

 • *LEPC 10 (Right Side/오른쪽)
 • LEPC 11 (Right Side/오른쪽)
 • *Special Point 6 (Center Point of the Sole/발바닥의 가운데)

18. Motorn’s Neuroma (Right Side – Ball of Your Feet) / Neuroma de Morton /모튼 신경종/ ورم مورتون العصبي /モートン病の神経腫/莫頓的神經瘤/ U thần kinh của Morton

 • *Special Point 6 (Right/오른쪽 –Metatarsal Phalange Joints – Between 2nd and 3rd Toes/2번째와 3번째 발가락 사이)

19. Heel Pain (Right Side) / Dolor en el talón / 뒤꿈치 통증/آلام الكعب /かかとの痛み / 腳跟痛/ Đau gót chân

 On the Right Heel

 • *Special Point 5

On the Lower Back

 • BI 7 (Both Sides/양쪽)
 • *BI 8 (Both Sides/양쪽)

20. Hip Joint Pain (Right Side) / Dolor en la articulación de la cadera / 고관절 통증/ آلام مفصل الورك /股関節痛/ 髖關節疼痛/ Đau khớp háng

On the Lateral Hip

 • SC 7 (Right Side/오른쪽)
 • *LELC 1 (Right Side/오른쪽)
 • LELC 2 (Right Side/오른쪽)
 • *LELI 1 (Right Side/오른쪽 – optional/선택사항)
 • *LELE 1 (Right Side/오른쪽 – optional/선택사항)

On the Lateral Hip

 • SC 7 (Left Side/왼쪽 – optional/선택사항)

21. Groin Pain (Right Side) / Dolor de ingle / 사타구니 통증/ ألم في الفخذ /鼠径部の痛み/ 腹股溝痛/ Đau hang

On the Abdomen

 • AO 3 (Right Side/오른쪽)
 • *AO 4 (Right Side/오른쪽)

On the Anterior Thigh

 • LEAC 1 (Right Side/오른쪽)

On the Groin

 • *AE 5 (Right Side/오른쪽 -optional/선택사항)

22. Knee Pain (Right Side) / Dolor de rodilla / 무릎 통증/ ألم الركبة/膝の痛み/膝蓋疼痛/ Đau đầu gối

On the Anterior Knee

 • *LEAC 6 (Right Side/오른쪽)

On the Lateral Knee

 • *LELC 6 (Right Side/오른쪽)

On the Medial Knee

 • *LEMC 6 (Right Side/오른쪽)

On the Anterior Knee

 • LEAI 5 (Right Side/오른쪽 – optional/선택사항)
 • LEAE 5 (Right Side/오른쪽 – optional/선택사항)

23. Ankle Pain (Right Side) / Dolor de tobillo / 발목 통증/ آلام الكاحل/足首の痛み/腳踝疼痛/ Đau mắt cá chân

On the Lateral Ankle

 • *LELE 10 (Right Side/오른쪽)

On the Medial Ankle

 • *LEME 10 (Right Side/오른쪽)

On the Posterior Lower Leg

 • LEPC 7 (Right Side/오른쪽 – optional/선택사항)

24. Feet Pain / Dolor de pies / 발 통증/ ألم القدمين/ 足の痛み/腳痛/ Đau bàn chân

 • Directly on the area

25. Achilles Tendon Pain (Right Side) / Dolor en el tendón de Aquiles / 아킬레스건 통증/ آلام وتر العرقوب /アキレス腱の痛み/阿喀琉斯腱痛 / Đau gân Achilles

On the Posterior Lower Leg

 • *LEPC 9 (Right Side/오른쪽)
 • *LEPC 8 (Right Side/오른쪽 – optional/선택사항)
 • LEPI 7 (Right Side/오른쪽)
 • LEPE 7 (Right Side/오른쪽)

On the Anterior Ankle

 • LEAC 10 (Right Side/오른쪽 – optional/선택사항)

26. Toes Pain / Dolor de dedos de los pies /발가락 통증/ آلام أصابع القدم / つま先の痛み/腳趾疼痛 / Đau ngón chân

 • Directly on the area 

27. Pain / Dolor/ 통증/ ألم /痛み/疼痛 / Đau đớn

 • Directly on the area

28. Phantom Pain (Amputation – Extremities) / Dolor fantasma / 유령의 고통/ الألم الوهمي /幻肢痛 /幻肢痛 / Phantom Pain

 • Special Point – End area of Amputation)

29. Hallux Valgus Pain / Dolor de hallux valgus /외반 모지 통증/ ألم إبهام القدم الأروح/ 外反母趾の痛み/哈路克斯外翻疼痛/ Hallux Valgus Pain

 • *Special Point
 • Directly on the area
bien-logo-sLos Angeles Office

Alternative HealthCare Center

3000 W Olympic Blvd ,Ste 308,

Los Angeles, CA 90006
Garden Grove Office

Bien Physical Therapist

9240 Garden Grove Blvd,

Garden Grove, CA 92844
Email

drrbien@yahoo.com

Phone

Los Angeles Office :
213-380-2500

Garden Grove :
714-534-5848

Toll Free :
888-887-PAIN