Neurological Conditions

How To

After receiving Dr. Bien Harmonic Balancing Therapy, refer to the BN Points Chart and attach the Dr. Bien Patch to the areas listed for the ailments you want to address. Place the patch on clean skin. By continuing Dr. Bien Harmonic Balancing Therapy, and supporting that treatment with Dr. Bien Patch, you will see better results.

Después de recibir la terapia de equilibrio armónico Dr. Bien, consulte la tabla de puntos BN y coloque el parche Dr. Bien en las áreas enumeradas para las dolencias que desea tratar. Coloque el parche sobre la piel limpia. Si continúa la terapia de equilibrio armónico Dr. Bien y respalda ese tratamiento con el parche Dr. Bien, verá mejores resultados.

닥터변 조화균형치료를받은 후 비엔 포인트 차트를 참조하여 해결하고자하는 질병에 대해 나열된 부위에 닥터변 패치를 붙이십시요. 깨끗한 피부에 패치를 붙입니다. 닥터변 조화균형치료를 계속하고 닥터변 패치로 치료를 지원하면 더 나은 결과를 볼 수 있습니다.

بعد تلقي علاج Dr. Bien Harmonic Balancing Therapy ، ارجع إلى مخطط نقاط BN وأرفق رقعة Dr. ضع الرقعة على بشرة نظيفة. من خلال الاستمرار في علاج Dr. Bien Harmonic Balancing Therapy ، ودعم هذا العلاج باستخدام Dr. Bien Patch ، سترى نتائج أفضل.

Dr. Bien Harmonic Balancing TherapyをけたBNポイントチャトをし、 対処したいのためにリストされた領域Dr.Bienパッチを添付してください。 きれいなにパッチをてます。 Dr. Bien Harmonic Balancing Therapyを継続し、 Dr。BienPatchでその治療をサポトすることにより、より結果られます。

接受Bien博士和諧平衡療法後,請參考BN點數表,並將Bien博士貼片粘貼到您要解決的疾病列出的區域。 將貼片放在乾淨的皮膚上。 通過繼續進行Bien博士和諧平衡療法,並通過Bien Patch博士支持該療法,您將看到更好的結果。

Sau khi nhận được Liệu pháp Cân bằng Hài hòa của Bác sĩ Biên, hãy tham khảo Biểu đồ Điểm BN và dán miếng dán của Bác sĩ Biên vào các khu vực được liệt kê cho các bệnh bạn muốn giải quyết. Đặt miếng dán lên vùng da sạch. Bằng cách tiếp tục Liệu pháp Cân bằng Hài hòa của Bác sĩ Biên, và hỗ trợ điều trị đó với Miếng dán của Bác sĩ Biên, bạn sẽ thấy kết quả tốt hơn.

Neurological Conditions / Condiciones neurológicas / 신경학적 상태/ الحالات العصبية / 神経学的状態 /神經系統疾病/ Tình trạng thần kinh

1. Hearing Loss (Right Side) / Pérdida de la audición / 청력 상실/ فقدان السمع /難聴/聽力損失/ Mất thính lực

Behind the Ear

 • *HE 3 (Right Side/오른쪽)

On the Side of Face

 • HE 6 (Right Side/오른쪽)
 • *HE 5 (Right Side/오른쪽)

On the Anterior Neck

 • NAE 3 (Both Sides/양쪽)

2. Trigeminal Neuralgia Pain (Right Side) / Dolor por neuralgia del trigémino / 삼차 신경통/ ألم العصب ثلاثي التوائم /三叉神経痛の痛み/三叉神經痛 / Đau dây thần kinh sinh ba

On the Face

 • *HE 6 (Right Side/오른쪽)
 • FE 1 (Right Side/오른쪽)
 • *FI 3 (Right Side/오른쪽)
 • *FE 5 (Right Side/오른쪽)

On the Anterior Neck

 • NAE 3 (Both Sides/양쪽)

3. Excess Stress / Exceso de estrés / 과도한 스트레스/ الإجهاد الزائد /過度のストレス/壓力過大/ Căng thẳng quá mức

On the Face

 • HE 6 (Both Sides/양쪽)

On the Anterior Neck

 • *NAE 3 (Both Sides/양쪽)

On the Lateral Neck

 • NSC 2 (Both Sides/양쪽)

On the Abdomen

 • *AC 2 (Center/가운데)

On the Groin

 • *AE 5 (Both Sides/양쪽)

4. Facial Palsy (Right Side) / Parálisis facial / 안면 마비/ شلل في الوجه /顔面神経麻痺/ 面神經麻痺/ Liệt mặt

On the Face

 • *HE 6 (Right Side/오른쪽)
 • FI 1 (Right Side/오른쪽)
 • *FI 3 (Right Side/오른쪽)
 • FI 5 (Right Side/오른쪽)
 • *FE 5 (Right Side/오른쪽)
 • FC 4 (Right Side/오른쪽)

On the Anterior Neck

 • NAE 3(Both Sides/양쪽)

5. Peripheral Neuritis of the Legs / Neuritis periférica de las piernas / 다리의 말초 신경염/ التهاب العصب المحيطي في الساقين /脚の末梢神経炎 /腿周圍神經炎/ Viêm dây thần kinh ngoại vi của chân

On the Anterior Neck

 • NAE 3 (Both Sides/양쪽)

On the Groin

 • AE 5 (Both Sides/양쪽)

On the Lateral Lower Leg

 • *LELC 7 (Both Sides/양쪽)
 • *LELC 9 (Both Sides/양쪽)

On the Medial Lower Leg

 • *LEMC 7 (Both Sides/양쪽)
 • *LEMC 9 (Both Sides/양쪽)

On the Anterior Lower Leg

 • LEAC 10 (Both Sides/양쪽)

               On the Posterior Lower Leg

 • LEPC 7 (Both Sides/양쪽)bien-logo-sLos Angeles Office

Alternative HealthCare Center

3000 W Olympic Blvd ,Ste 308,

Los Angeles, CA 90006
Garden Grove Office

Bien Physical Therapist

9240 Garden Grove Blvd,

Garden Grove, CA 92844
Email

drrbien@yahoo.com

Phone

Los Angeles Office :
213-380-2500

Garden Grove :
714-534-5848

Toll Free :
888-887-PAIN